Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego.

Zasady udzielania i wysokość wsparcia
Wsparcie przyznaje się w oparciu o umowę zawieraną między Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce a kredytobiorcą.

Wsparcie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 1 500 zł miesięcznie.

Zwrot wsparcia przez kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat karencji, przez 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Funduszu
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców utworzony został w Banku Gospodarstwa Krajowego, a środki w nim zgromadzone pochodzą z wpłat banków – ich łączna wartość w dniu uruchomienia Funduszu ma wynieść 600 mln zł.

Składanie wniosków
Wnioski w sprawie udzielenia wsparcia kredytobiorcy mogą składać, począwszy od 19 lutego 2016 roku, w siedzibie Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce przy ulicy Wołoskiej 22 w Warszawie (02-675) lub przesłać pocztą.

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia
Wniosek o wsparcie

Podstawa prawna
Fundusz działa na podstawie Ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, z dnia 9 października 2015 roku.
Ustawa

Wszelkie pytania należy kierować do pracowników Banku na adres e-mailowy: loan.pl@handelsbanken.se© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice