Gwarancje
Co to jest gwarancja bankowa?
Jest to pisemne zobowiązanie banku do zapłaty kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej), w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na zlecenie którego została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.
Korzyścią dla Klienta (Zleceniodawcy) jest zwiększenie płynności finansowej firmy wynikające z głównego atutu gwarancji, jakim jest brak konieczności uruchamiania środków własnych.

Dobra kondycja finansowa i wiarygodność kredytowa jest warunkiem udzielenia Klientowi (Zleceniodawcy) gwarancji.

Rodzaje gwarancji

Gwarancja przetargowa - zobowiązanie Banku do zapłacenia oznaczonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy Klient (Zleceniodawca) przystępujący do przetargu, którego oferta została przyjęta, odmówił podpisania umowy na warunkach oferty lub w inny sposób naruszył zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu.

Gwarancja płatnicza - zobowiązanie Banku do zapłacenia oznaczonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy Klient (Zleceniodawca) nie zapłaci za zakupione towary lub usługi.

Gwarancja zwrotu zaliczki - zobowiązanie Banku do zapłacenia oznaczonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy Klient (Zleceniodawca) nie wykonał umowy i odmówił zwrotu zaliczki wraz z ewentualnymi odsetkami za jej przetrzymanie.

Gwarancja dobrego wykonania - zobowiązanie Banku do zapłacenia oznaczonej w gwarancji kwoty beneficjentowi gwarancji w przypadku, gdy Klient (Zleceniodawca) nie wykona, nieprawidłowo wykona zobowiązanie z umowy/kontraktu lub tez nie zapłaci kar umownych.

Gwarancja zabezpieczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi - zobowiązanie Banku do zapłacenia oznaczonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy Klient (Zleceniodawca) nie wywiązał się ze zobowiązań z tytułu rękojmi, wynikających z umowy.

Gwarancja najmu - zobowiązanie Banku do zapłacenia oznaczonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy Klient (Zleceniodawca) nie zapłaci czynszu i innych opłat wynikających z umowy najmu.

Gwarancja celna - zobowiązanie Banku do zapłacenia oznaczonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy Klient (Zleceniodawca) nie zapłaci kwoty wynikającej z długu celnego.

E-Gwarancja - to nowa forma udzielania gwarancji Bankowych na Państwa zlecenie. E-gwarancja jest wystawiana w formie elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po wystawieniu dostarczana jest na wskazany w zleceniu wystawienia gwarancji adres e-mail. W celu weryfikacji e-Gwarancji prosimy o kliknięcie na poniższy link: Weryfikacja e-Gwarancji© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice