Gwarancja depozytów
Środki pieniężne zdeponowane na rachunkach bankowych prowadzonych przez Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce gwarantowane są przez Swedish Deposit Guarantee Scheme. Jest on zarządzany przez Swedish National Debt Office (Riksgälden) kontrolowany przez agencję rządową.

Gwarancja dotyczy wszystkich klientów Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce. W przypadku bankructwa Banku każdy Klient jest upoważniony do wypłaty środków pieniężnych z jego rachunku/rachunków do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 100 000 EUR.

W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarantowana do wysokości gwarancji.

Środki gwarantowane wypłacane są w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Szczegółowe informacje dotyczące Swedish National Debt Office są dostępne na stronie www.riksgalden.se. oraz na stronie Bankowego Fundusz Gwarancyjnego www.bfg.pl.© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice