Skargi i Reklamacje
W Handelsbanken do skarg Klientów podchodzimy indywidualnie i ze szczególną uwagą. Dzięki skargom i reklamacjom Klientów możemy na bieżąco ulepszać nasze usługi oraz poziom ich świadczenia.

Polityka rozpatrywania skarg
Zgodnie z polityką Handelsbanken skargi/reklamacje powinny być rozpatrywane rzetelnie, wnikliwie i terminowo, z zachowaniem obiektywizmu oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.

Jak złożyć skargę
Jeżeli chcesz zgłosić skargę/reklamację, w pierwszej kolejności powinieneś skontaktować się z Opiekunem Klienta. Zgłoszenie skargi/reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Ciebie zastrzeżeń, ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie skargi/reklamacji przez Bank.

Dostępne formy złożenia skargi (prosimy o użycie formularza reklamacji):
  • w formie elektronicznej: w postaci formularza reklamacji wysłanego za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres mailowy Banku: hr.pl@handelsbanken.se;
  • telefonicznie pod numerem 22-381-73-00;
  • osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w siedzibie Banku;
  • w postaci formularza reklamacji wysłanego listem na adres siedziby Banku lub przekazanego osobiście w siedzibie Banku:
Handelsbanken Oddział w Polsce
Departament Komunikacji,
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa

Odwołanie od decyzji Banku
Jeżeli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem Banku możesz zwrócić się o ponowne rozpatrzenie Twojej skargi/reklamacji przez Bank. W takim przypadku sprawa będzie rozpatrzona od nowa. W celu ponownego rozpatrzenia reklamacji należy się zwrócić do Zarządzającego Skargami w Banku.

Jeżeli jesteś niezadowolony z decyzji Banku
Klient będący konsumentem, może zwrócić się o pomoc do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
Jeżeli nie zgadzasz się z ostateczną decyzją Banku w sprawie Twojej skargi, przysługuje Ci prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu z Bankiem przez:
  • Rzecznika Finansowego – w sprawach, w których Bank nie uwzględnił Twoich roszczeń wynikających z reklamacji – w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi;
  • Jednocześnie przysługuje Ci w każdym czasie prawo wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do właściwego sądu powszechnego. Sądem właściwym do wytoczenia powództwa przeciwko Bankowi jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Banku.

Organem sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego (Finansinspektionen)
Szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego (eng)

Rozpatrywanie skarg i reklamacji


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice